SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA      
PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS         
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH sp. j.            


Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO oraz chcąc dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego na nas ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:

• wystawianiu faktur za realizację naszych usług,

b) z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO), czyli:

• w zakresie niezbędnym do realizacji umów i zleceń dotyczących własności intelektualnej, w szczególności dokonywanie zgłoszeń praw własności przemysłowej, egzekwowanie praw własności intelektualnej i prowadzenie postępowań przed organami i sądami krajowymi, unijnymi, międzynarodowymi i zagranicznymi.

Przetwarzane przez nas kategorie danych osobowych to dane osobowe klientów, pracowników klientów i kontrahentów, które pochodzą bezpoœrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Dane są przetwarzane przez cały czas trwania relacji, której dotyczą i nie dłużej niż 10 lat po jej ustaniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).

Odbiorca danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające nas w prowadzonej przez nas działalności.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

iodo@sulima-patent.pl
tel. +48 695 02 22 12

Adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j., ul Puławska 182, 02-670 Warszawa

Z poważaniem,

SULIMA•GRABOWSKA•SIERZPUTOWSKA
Biuro Patentów i Znaków Towarowych, sp.j.

Iwona Sierzputowska
Wspólnik Zarządzający
Dear Sirs,

The security of personal data of our customers is our priority.

Following the entry into force of the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union 2016/679 dated April, 27, 2016 on the protection of individuals in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”), as well as in accordance with the obligation laid down in Article 13 of the GDPR, we hereby intend to provide you with the necessary information on the purpose and principles of our processing of your personal data and on your rights with regard to the processing of the data in question.

Controller

The Controller of your personal data is Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j., with the seat at ul. Puławska 182, Warszawa, Poland.

Processing purpose

Your personal data shall be processed:

a) in order for us to comply with our legal obligation (Article 6 section 1 subsection c of the GDPR) consisting in:

• invoicing for our services,

b) for reasons of our legitimate interest (Article 6 section 1 subsection f of the GDPR) i.e.:

• to the extent necessary for the performance of orders and agreements related to intellectual property rights, in particular filing and prosecution of industrial property rights, enforcement of intellectual property rights and conduct of proceedings before national, EU, international and foreign courts and authorities.

The categories of personal data we process are personal data of customers, employees of customers and contractors, which originate directly from you or have been provided on your behalf. The data shall be processed for the entire duration of a relation it refers to and for a maximum of 10 years after its termination.

Your data is not used for automatic decision making (profiling).

Data recipient

The recipients of your personal data are employees and associates as well as entities supporting us in our business activity.

Your rights

You have the right to object to the processing of your data on the basis of a legitimate interest as described above. In such a case, we shall no longer process your data for these purposes unless we are able to prove that we have legally valid reasons overriding your interests, rights and freedoms in relation to the data in question or when the data is necessary for us to determine, pursue or defend possible claims.

You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office if you consider that our processing of your personal data violates the provisions of the GDPR.

Contact

Contact with the Data Protection Officer: e-mail: iodo@sulima-patent.pl, +48 695 02 22 12

Postal address: Data Protection Officer, Sulima Grabowska Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Poland

Yours faithfully,

SULIMA•GRABOWSKA•SIERZPUTOWSKA
Patent & Trademark Attorneys

Iwona Sierzputowska
Managing Partner