BREXIT a unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe

W dniu 1 stycznia 2021 r., w wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii (czyli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) z Unii Europejskiej, ochrona unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych przestała obowiązywać na terytorium Wielkiej Brytanii.

BREXIT, a zarejestrowane unijne znaki towarowe i wspólnotowe wzory przemysłowe

Uprawnionym z praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) do 31 grudnia 2020 r. Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO) automatycznie przyznał nowe, równoważne prawa wyłączne na terytorium Wielkiej Brytanii.

Prawom tym przysługują takie same daty pierwszeństwa, zgłoszenia i rejestracji, a w przypadku znaków towarowych identyczne wykazy towarów i usług. Oznacza to, że uprawnieni z tych praw będą jednocześnie korzystali:

Te „sklonowane” znaki towarowe i wzory przemysłowe nie podlegają ponownemu badaniu przez UKIPO, natomiast można je odnawiać i mogą one stanowić przedmiot obrotu, cesji i licencji, a także przedmiot roszczeń w postępowaniach przed sądami brytyjskimi i podstawę sporów przed trybunałem UKIPO.

Właściciele „sklonowanych” znaków towarowych i wzorów przemysłowych nie muszą podejmować żadnych działań ani ponosić jakichkolwiek kosztów związanych z tymi zmianami.

BREXIT, a znaki towarowe i wzory przemysłowe w trakcie procedury rejestracji

Dla kontynuowania w Wielkiej Brytanii procedury rejestracji unijnego znaku towarowego lub wspólnotowego wzoru przemysłowego zgłoszonego w EUIPO zgłaszający muszą złożyć w UKIPO w terminie do 30 września 2021 r. stosowne wnioski i uiścić opłatę zgłoszeniową.

Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty zgłoszeniowej takiemu ponownemu zgłoszeniu znaku towarowego lub wzoru przemysłowego przysługuje data pierwszeństwa i data zgłoszenia ze zgłoszenia w EUIPO pod warunkiem, że znak towarowy i wskazany dlań wykaz towarów i usług lub wzór przemysłowy są identyczne ze zgłoszonymi w EUIPO.

Te ponownie zgłoszone znaki towarowe i wzory przemysłowe będą podlegać procedurom badania i publikacji według prawa brytyjskiego.

Dla tych ponownych zgłoszeń konieczne jest wyznaczenie tzw. „adresu do korespondencji” w Wielkiej Brytanii. Służymy wszechstronną pomocą w ustanowieniu „adresu do korespondencji” oraz uzyskaniu profesjonalnej pomocy sprawdzonych kancelarii brytyjskich, gdy tylko jest ona potrzebna

Wyślij do nas
wiadomość