Walidacje patentów EP

Walidacje patentów europejskich

Zgodnie z przepisami Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę patentu europejskiego w Polsce uzyskuje się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia na język polski tekstu patentu europejskiego. Termin na złożenie tłumaczenia wynosi 3 miesiące od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego. Niedopełnienie tej procedury skutkuje brakiem uznania ważności patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawność merytoryczna polskiego tłumaczenia tekstu patentu europejskiego, jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony.

Złożyliśmy już ponad 24 000 tłumaczeń patentów europejskich, przygotowanych w ramach naszego autorskiego dwustopniowego systemu merytoryczno-formalnej weryfikacji tłumaczeń.

Tłumaczenia specjalistyczne

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych i formalno-prawnych.

Złożyliśmy już ponad 28 000 tłumaczeń zgłoszeń i opisów patentowych.

Poprawność merytoryczna tłumaczenia tekstu technicznego, a zwłaszcza jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony. Poprawność tłumaczenia ma szczególnie duże znaczenie w przypadku spraw spornych o unieważnienie lub naruszenia patentów ważnych na terenie Polski.

Poprawność tłumaczenia ma też zasadnicze znaczenie w przypadku wszelkich tekstów o charakterze formalno-prawnym, takich jak umowy i inne dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej, ponieważ pozwala na precyzyjne ustalenie ich przedmiotu, np. zakresu transferu praw, warunków licencji itp.

Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem i weryfikacją specjalistycznych tłumaczeń tekstów technicznych i tekstów formalno-prawnych ze wszystkich języków konwencyjnych i na języki konwencyjne. Jesteśmy też w stanie pozyskać wysokiej jakości tłumaczenia z języków niekonwencyjnych.

Patent europejski o jednolitym skutku

Patent europejski o jednolitym skutku to patent, którego udzielać ma Europejski Urząd Patentowy (EPO) i dla którego zarejestrowany został jednolity skutek, jako że będzie on obowiązywał w 17 krajach Unii Europejskiej, a mianowicie w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii i Szwecji. Wśród tych krajów nie ma Polski, zatem nadal będą tu obowiązywać przepisy Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i patenty europejskie będą wymagały walidacji.

Spory dotyczące patentów europejskich o jednolitym skutku będzie rozpatrywał Jednolity Sąd Patentowy (UPC).

System patentu europejskiego o jednolitym skutku jeszcze nie obowiązuje. Od 1 marca 2023 r. rozpoczął się natomiast tzw. okres sunrise, w trakcie którego możliwe jest złożenie wczesnego Wniosku o wyłączenie patentu europejskiego spod jurysdykcji UPCA, a także złożenie wczesnego Wniosku o jednolity skutek patentu europejskiego. W trakcie trwania okresu sunrise możliwe jest również złożenie Wniosku o opóźnienie publikacji decyzji o udzieleniu patentu. Okres sunrise potrwa do pełnego wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPCA) (1 czerwca 2023 r.).

Złożenie Wniosku o wyłączenie patentu europejskiego spod jurysdykcji UPCA (tzw. Wniosek opt-out) skutkuje zachowaniem przez patent charakteru patentu europejskiego bez jednolitego skutku. Jednocześnie po wejściu w życie przepisów dotyczących patentu jednolitego, czyli od 1 czerwca 2023 r., będzie obowiązywał okres przejściowy (7 lat z możliwością przedłużenia), w którym to czasie możliwe będzie składanie Wniosków o wyłączenie patentów europejskich spod jurysdykcji UPCA. Później wszystkie patenty europejskie znajdą się pod tą jurysdykcją. Wnioski o wyłączenie patentów europejskich spod jurysdykcji UPCA będą dotyczyły zarówno nowych patentów, jak i tych już udzielonych.

Wraz z Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego (a także z wczesnym Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego) należy złożyć w EPO tłumaczenie opisu i zastrzeżeń patentowych na dowolny język Unii Europejskiej. Jakkolwiek Polska nie będzie częścią systemu patentów europejskich o jednolitym skutku, będą one mogły być tłumaczone także na język polski, gdy językiem postępowania przed EPO jest język angielski. Gdy językiem postępowania przed EPO jest język niemiecki lub francuski, należy dokonać tłumaczenia opisu i zastrzeżeń patentowych na język angielski. Należy podkreślić, że wymagane tłumaczenia nie mogą być wykonywane maszynowo.

W związku z planowanym na 1 czerwca 2023 r. wejściem w życie patentu o jednolitym skutku nasza kancelaria oferuje:

  • A European patent with unitary effect prowadzenie postępowań zgłoszeniowych dla zgłoszeń wynalazków przed Europejskim Urzędzie Patentowym, dla uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku
  • składanie Wniosków o jednolity skutek patentu europejskiego
  • wnoszenie opłat za kolejne lata ochrony patentów europejskich o jednolitym skutku i monitorowanie opłat dokonywanych w Europejskim Urzędzie Patentowym
  • dokonywanie wpisów w rejestrze Europejskiego Urzędu Patentowego, w tym również w odniesieniu do wniosków opt-out odnoszących się do już udzielonych patentów europejskich
  • doradztwo techniczne w sprawach spornych dotyczących patentów europejskich o jednolitym skutku
  • tłumaczenia udzielonych patentów europejskich na język polski do Wniosku o jednolity skutek patentu europejskiego

Wyślij do nas
wiadomość