Walidacje patentów EP

Walidacje patentów europejskich

Zgodnie z przepisami Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę patentu europejskiego w Polsce uzyskuje się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia na język polski tekstu patentu europejskiego. Termin na złożenie tłumaczenia wynosi 3 miesiące od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego. Niedopełnienie tej procedury skutkuje brakiem uznania ważności patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawność merytoryczna polskiego tłumaczenia tekstu patentu europejskiego, jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony.

Złożyliśmy już ponad 24 000 tłumaczeń patentów europejskich, przygotowanych w ramach naszego autorskiego dwustopniowego systemu merytoryczno-formalnej weryfikacji tłumaczeń.

Tłumaczenia specjalistyczne

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych i formalno-prawnych.

Złożyliśmy już ponad 28 000 tłumaczeń zgłoszeń i opisów patentowych.

Poprawność merytoryczna tłumaczenia tekstu technicznego, a zwłaszcza jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony. Poprawność tłumaczenia ma szczególnie duże znaczenie w przypadku spraw spornych o unieważnienie lub naruszenia patentów ważnych na terenie Polski.

Poprawność tłumaczenia ma też zasadnicze znaczenie w przypadku wszelkich tekstów o charakterze formalno-prawnym, takich jak umowy i inne dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej, ponieważ pozwala na precyzyjne ustalenie ich przedmiotu, np. zakresu transferu praw, warunków licencji itp.

Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem i weryfikacją specjalistycznych tłumaczeń tekstów technicznych i tekstów formalno-prawnych ze wszystkich języków konwencyjnych i na języki konwencyjne. Jesteśmy też w stanie pozyskać wysokiej jakości tłumaczenia z języków niekonwencyjnych.

Wyślij do nas
wiadomość