Znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne

Znaki towarowe

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów/usług jednego przedsiębiorcy od towarów/usług innych przedsiębiorców. Znak towarowy pełni zasadniczo trzy funkcje: oznaczenia pochodzenia, gwarancyjną i reklamową. Funkcje te są nie do przecenienia w warunkach konkurencji rynkowej we współczesnym świecie i stanowią cenny składnik majątku przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym mogą być m.in. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, oznaczenie słowno-graficzne, a także dźwięk, hologram lub znak multimedialny (np. film reklamowy).

Dla każdego znaku towarowego sporządza się wykaz towarów i/albo usług, dla oznaczania których jest on przeznaczony.

Przed podjęciem decyzji o używaniu lub zgłoszeniu znaku towarowego rekomendujemy przeprowadzenie profesjonalnego badania tego znaku.

Badanie takie pozwala ustalić, czy istnieją wcześniejsze znaki towarowe, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu i przeszkodę dla uzyskania prawa ochronnego, czy też przeszkodę do używania danego oznaczenia na rynku.

Prawa ochronne na znak towarowy, jako prawa wyłączne ograniczone terytorialnie, można uzyskać w ramach trzech trybów.

Tryb krajowy

Zgłoszenia znaku towarowego w trybie krajowym dokonuje się w celu uzyskania ochrony w Polsce. Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP prowadzące do uzyskania prawa ochronnego jest względnie szybkie i trwa około 6 miesięcy.

W Polsce obowiązuje tzw. system sprzeciwowy udzielania praw ochronnych na znaki towarowe. Urząd Patentowy RP nie prowadzi badania nowych zgłoszeń znaków towarowych pod kątem tzw. względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, czyli głównie kolizji z wcześniejszymi identycznymi i podobnymi znakami towarowymi. Natomiast uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego mogą złożyć sprzeciwy wobec udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu tego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (tzw. BUP). Z tego właśnie względu przy wyborze znaku towarowego wysoce zalecane jest przeprowadzenie profesjonalnego badania znaków towarowych dla wyszukania znaków potencjalnie kolizyjnych.

Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na 10 lat i może być ono dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Możliwe jest także ubieganie się o prawo ochronne na znak towarowy w krajowych urzędach patentowych innych państw.

Tryb międzynarodowy

Tryb międzynarodowy uzyskiwania rejestracji znaków towarowych jest dostępny dzięki przystąpieniu Polski do Porozumienia madryckiego i Protokołu madryckiego.

W trybie międzynarodowym na podstawie jednego zgłoszenia można uzyskać ochronę w ponad 120 krajach. Zgłoszenia międzynarodowego dokonuje się w oparciu o tzw. zgłoszenie lub rejestrację bazową z kraju pochodzenia, a zatem ochronie w trybie międzynarodowym podlega znak identyczny jak ten zgłoszony pierwotnie, z takim samym wykazem towarów i usług.

O rejestrację międzynarodową znaków towarowych ubiega się poprzez zgłoszenie znaku towarowego w języku angielskim lub francuskim do Biura Międzynarodowego Międzynarodowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP jako urzędu patentowego kraju pochodzenia, wskazując wybrane kraje, w których ochrona ma obowiązywać.

Urzędy patentowe w wybranych krajach, niezależnie od siebie, podejmują decyzje o uznaniu lub nieuznaniu międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego w trybie międzynarodowym trwa 10 lat i prawo to może być dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Tryb unijny

Tryb unijny pozwala na podstawie jednego zgłoszenia uzyskać ochronę na znak towarowy na terytorium wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Ochrona znaku towarowego w trybie unijnym trwa 10 lat i prawo to może być dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Służymy wszechstronną pomocą w wyborze najkorzystniejszego trybu ochrony. Świadczymy usługi sporządzania wykazów towarów i usług, przygotowania odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenia spraw na etapie postępowania zgłoszeniowego i dokonywania stosownych opłat za przedłużenie ochrony.

Oferujemy także wszechstronne usługi w zakresie badania dostępności znaków towarowych.

Rzecznicy patentowi z naszej kancelarii mogą reprezentować Klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym RP, ale także przed EUIPO. W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.

Wzory przemysłowe

Ostra konkurencja na rynku czyni wzory przemysłowe mocnymi atutami firm mających na nie wyłączność. Nowy i wyróżniający się design przyciąga uwagę nabywców i może stać się łatwo rozpoznawalną wizytówką.

Wzorem przemysłowym jest nowa i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację, toteż ochronie podlega wygląd wytworu lub jego części, tj. zewnętrzna postać produktu.

Na wzory przemysłowe udzielane są prawa z rejestracji, które, jako prawa wyłączne ograniczone czasowo i terytorialnie, można uzyskać w ramach trzech trybów:

Tryb krajowy

Zgłoszenia wzoru przemysłowego w trybie krajowym w celu uzyskania ochrony w Polsce dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP. Postępowanie prowadzące do uzyskania prawa z rejestracji jest względnie szybkie, gdyż sprowadza się do badania formalnego.

O prawo wyłączne na wzór przemysłowy można się także ubiegać w trybie krajowym w urzędach patentowych innych państw, w tym z zachowaniem daty pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego w Polsce.

Tryb międzynarodowy

Tryb międzynarodowy rejestracji wzorów przemysłowych zgodnie z Porozumieniem haskim (którego stroną jest Polska) umożliwia uzyskanie ochrony w wybranych państwach sygnatariuszach tego Porozumienia poprzez dokonanie pojedynczego zgłoszenia. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Międzynarodowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO) lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Po przeprowadzeniu badania formalnego zgłoszenia przez WIPO urzędy patentowe w wyznaczonych państwach podejmują niezależnie od siebie decyzje o uznaniu bądź odmowie uznania rejestracji wzoru przemysłowego.

Tryb unijny

Tryb unijny polega na zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla uzyskania jego rejestracji ważnej na całym terytorium Unii Europejskiej, w tym Polski.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w EUIPO lub, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat i dzieli się na pięć okresów, po 5 lat każdy, licząc od daty zgłoszenia. Przed upływem każdego z okresów ochrony konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty za przedłużenie ochrony.

Służymy wszechstronną pomocą w wyborze najkorzystniejszego trybu ochrony i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej. Rzecznicy patentowi z naszej kancelarii mogą reprezentować Klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym RP, ale także przed EUIPO.

W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.

Oznaczenia geograficzne

Oznaczenia geograficzne pełnią istotną rolę w marketingu towarów jako elementy podkreślające szczególny związek produktu z danym krajem, regionem lub miejscowością, co często stanowi dla kupującego jeden z głównych czynników podczas wyboru towaru.

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z danego terenu. Często pochodzeniu geograficznemu przypisywana jest określona jakość, dobra opinia lub inne szczególne cechy. Przykładami polskich oznaczeń geograficznych są Rogal Świętomarciński czy Jabłko Grójeckie. Zarejestrowane oznaczenia geograficzne mogą być używane na produktach zgodnych ze specyfikacją, która może obejmować wymogi dotyczące miejsca pochodzenia, czy też sposobu wytwarzania produktu.

Oznaczenia geograficzne dla produktów rolnych i środków spożywczych mogą uzyskać ochronę w unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO), Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI), czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Wniosek o rejestrację złożyć może „grupa” skupiająca producentów lub przetwórców określonego produktu rolnego lub środka spożywczego. Procedura rejestracji oznaczenia geograficznego przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap prowadzony jest w kraju członkowskim, przy czym jednostką odpowiedzialną w Polsce za prowadzenie rejestracji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugi etap, unijny, prowadzony jest na poziomie Komisji Europejskiej, która wydaje decyzje co do rejestracji oznaczenia geograficznego. Unijny system ochrony obejmuje również oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych.

Oznaczenia geograficzne na produkty przemysłowe niepodlegające rejestracji w Unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych mogą uzyskać rejestrację w Urzędzie Patentowym RP.

Naszym Klientom oferujemy pomoc i porady w uzyskiwaniu i egzekwowaniu praw z rejestracji oznaczeń geograficznych.

Wyślij do nas
wiadomość