Badania i monitoring

Badania w zakresie własności intelektualnej

Badania w zakresie własności intelektualnej mają kluczowe znaczenie zarówno w chwili wyboru rodzaju, zakresu i terytorium ochrony przedmiotów własności przemysłowej, jak i w codziennym funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw.

Badania przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych) pozwalają w szczególności na:

 • ustalenie istnienia potencjalnie kolizyjnych praw osób trzecich, mogących stanowić przeszkody do uzyskania ochrony lub do używania danego rozwiązania i/albo oznaczenia na rynku,
 • ustalenie aktualnych trendów rozwoju w poszczególnych branżach oraz
 • przegląd rozwiązań już zgłoszonych do ochrony przez konkurentów.

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia badań różnego rodzaju praw własności przemysłowej i analizy ich wyników.

Naszym Klientom zapewniamy również pełną obsługę w zakresie badań praw własności przemysłowej za granicą za pośrednictwem sprawdzonych podmiotów zajmujących się prowadzeniem takich badań, z którymi mamy wynegocjowane preferencyjne stawki dla naszych Klientów.

Badania patentowe

Badania patentowe pozwalają na ocenę badanego rozwiązania technicznego w wielu aspektach i są niezastąpione przy opracowywaniu zgłoszeń wynalazków, ustalaniu zakresu ochrony dla danego rozwiązania, monitorowaniu działań konkurencji, weryfikacji zdolności patentowej rozwiązania, opracowywaniu strategii biznesowych oraz negocjowaniu transakcji handlowych dotyczących praw własności przemysłowej.

Świadczymy najwyższej jakości usługi m.in. w zakresie:

 • badań stanu techniki
 • badań zdolności patentowej
 • badań statusu prawnego patentów
 • badań dotyczących zakresu ochrony patentów
Badania znaków towarowych

Badania znaków towarowych są niezastąpione przy wyborze właściwej marki/logo, czy też innego rodzaju oznaczenia jako kluczowego elementu wyróżniającego towary, usługi lub firmę na rynku.

Badanie znaku towarowego pozwala ustalić, czy istnieją wcześniejsze znaki towarowe kolizyjne wobec wybranego oznaczenia, tj. znaki które mogą stanowić podstawę sprzeciwu i przeszkodę dla uzyskania rejestracji, czy też przeszkodę do używania danego oznaczenia na rynku.

Oferujemy usługi w zakresie badań dostępności znaków towarowych, w tym:

badania na identyczność

Badanie na identyczność to podstawowe badanie warstwy słownej badanego oznaczenia.

Jest to najtańszy i najszybszy sposób na ustalenie ewentualnego istnienia kolizyjnych zgłoszonych/zarejestrowanych znaków towarowych identycznych z badanym oznaczeniem.

Badanie to pozwala wyeliminować ewidentnie ryzykowne oznaczenia już na wczesnym etapie ustalania strategii ochrony. Jednakże nie dostarcza ono pełnej informacji odnośnie szans na uzyskanie ochrony badanego oznaczenia, gdyż nie obejmuje badania podobnych znaków towarowych, które również mogą stanowić przeszkodę do uzyskania prawa ochronnego na badane oznaczenie lub przeszkodę do jego używania na rynku.

badania dostępności znaku towarowego (badania na podobieństwo), w tym badania znaków graficznych (logo) i znaków przestrzennych.

Badanie dostępności znaku towarowego pozwala na ustalenie istnienia wcześniejszych znaków towarowych identycznych lub podobnych do badanego oznaczenia i zarejestrowanych (lub zgłoszonych) do oznaczania podobnych towarów i/albo usług. Wcześniejsze kolizyjne znaki towarowe mogą stanowić przeszkodę do uzyskania ochrony na badane oznaczenie lub przeszkodę do jego używania na rynku.

Badanie dostępności słownego znaku towarowego to badanie oznaczenia słownego lub warstwy słownej oznaczenia typu mieszanego, np. słowno-graficznego. Pozwala ono ustalić istnienie wcześniejszych znaków towarowych kolizyjnych względem badanego oznaczenia ze względu na identyczność lub podobieństwo fonetyczne, wizualne, semantyczne lub koncepcyjne oraz jego przeznaczenie do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług.

Badanie dostępności graficznego znaku towarowego to badanie oznaczenia graficznego lub warstwy graficznej oznaczenia typu mieszanego, np. słowno-graficznego lub przestrzennego, klasyfikowanych według Klasyfikacji Wiedeńskiej (Międzynarodowej Klasyfikacji Elementów Obrazowych Znaków Towarowych). Pozwala ono ustalić istnienie wcześniejszych znaków kolizyjnych względem badanego oznaczenia z uwagi na ich podobieństwo wizualne. Badanie takie jest zwykle znacznie bardziej pracochłonne od badań warstwy słownej.

Badanie dostępności przestrzennego znaku towarowego, podobnie jak badanie znaku graficznego, prowadzi się w oparciu o klasyfikację elementów graficznych zgodnie z Klasyfikacją Wiedeńską. Pozwala ono na znalezienie wcześniejszych znaków towarowych (przestrzennych lub graficznych) kolizyjnych względem wybranego oznaczenia przestrzennego pod względem wizualnym.

W przypadku znaków z warstwą graficzną i przestrzennych wskazane jest również przeprowadzenie dodatkowego, odrębnego badania wzorów przemysłowych, które mogą być chronione w kategoriach „symbole graficzne” i „logo”, a zatem stanowić przeszkodę do uzyskania prawa ochronnego, względnie do używania graficznego lub przestrzennego znaku towarowego na rynku.

Zakres terytorialny badania standardowo obejmuje znaki towarowe chronione na terytorium Polski zgłoszone lub zarejestrowane w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym z wyznaczeniem Polski lub Unii Europejskiej.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, w tym badania poszerzone o analizę danych dostępnych w Internecie. Jest to pomocne przy ustalaniu, czy przypadkiem dane oznaczenie, mimo, że nie zostało zgłoszone/zarejestrowane jako znak towarowy, nie jest używane na rynku, co mogłoby prowadzić do poważnej kolizji w obrocie.

Oferujemy także badanie domen internetowych.

Nasz raport z badania przedstawia pełne dane znalezionych kolizyjnych znaków towarowych, uzupełnione o wnioski płynące z badania i ocenę szans uzyskania ochrony na badane oznaczenie.

Gwarantujemy znakomitą jakość i wiarygodność naszych badań dzięki:

 • precyzyjnemu określeniu kryteriów badań,
 • użyciu specjalistycznych baz danych, w tym baz komercyjnych,
 • autorskiemu oprogramowaniu do selekcji najistotniejszych wyników
 • starannemu dostosowaniu raportów z badań do różnorodnych potrzeb i preferencji naszych Klientów.

Z naszej fachowej wiedzy i doświadczenia korzystają nie tylko klienci indywidualni oraz przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, ale także renomowane firmy zagraniczne profesjonalnie zajmujące się kompleksowymi badaniami znaków towarowych równocześnie na wielu rynkach.

Naszym Klientom zapewniamy również pełną obsługę w zakresie badań praw własności przemysłowej za granicą za pośrednictwem sprawdzonych kancelarii zagranicznych lub firm zagranicznych profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem takich badań i oferujących naszym Klientom preferencyjne stawki.

Badania wzorów przemysłowych

Prawa z rejestracji na wcześniejsze wzory przemysłowe chroniące wygląd produktu mogą stanowić przeszkodę dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (graficzny lub przestrzenny), przeszkodę dla uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również przeszkodę dla wytwarzania, importowania czy sprzedaży produktu o określonym wyglądzie.

Badanie wzorów przemysłowych pozwala ograniczyć powyższe ryzyka dzięki wyszukaniu wcześniejszych wzorów przemysłowych potencjalnie kolizyjnych z przedmiotem badania.

Przedmiotem badania wzorów przemysłowych jest zwykle proponowany wygląd produktu bądź opakowania, np. projekt krzesła, wygląd butelki itp., gdyż wcześniejsze zarejestrowane wzory przemysłowe mogą stanowić przeszkodę dla sprzedaży produktu o określonym wyglądzie lub produktu w określonym opakowaniu.

Dla upewnienia się co do braku ryzyka kolizji zaleca się uzupełnienie badania wzorów przemysłowych badaniem zgłoszonych/zarejestrowanych znaków towarowych.

Badanie wzorów przemysłowych prowadzi się po zaklasyfikowaniu przedmiotu badania zgodnie z Klasyfikacją Lokarneńską (międzynarodową klasyfikacją wzorów przemysłowych).

Standardowe badanie obejmuje wzory przemysłowe chronione na terytorium Polski, tj. wzory zarejestrowane w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie unijnym lub w trybie międzynarodowym z wyznaczeniem Polski lub UE.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, w tym badania poszerzone o analizę danych dostępnych w Internecie. Jest to pomocne przy ustalaniu, czy przypadkiem dany przedmiot badania nie jest używany na rynku, mimo, że nie został on zgłoszony/zarejestrowany jako wzór przemysłowy, co może doprowadzić do kolizji w obrocie.

Raport z badania przedstawia pełne dane znalezionych kolizyjnych wzorów przemysłowych uzupełnione o wnioski płynące z badania i ocenę szans uzyskania ochrony na badany przedmiot.

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie badań wzorów przemysłowych za granicą za pośrednictwem sprawdzonych podmiotów zajmujących się prowadzeniem takich badań, z którymi mamy wynegocjowane preferencyjne stawki dla naszych Klientów.

Badania podmiotowe

Badania podmiotowe (według zgłaszających lub uprawnionych z praw wyłącznych) są szczególnie pomocne dla potrzeb monitorowania działalności konkurentów.

Badania takie pozwalają ustalić, jakiego rodzaju przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe) leżą w obszarze zainteresowań danego konkurencyjnego podmiotu.

Raport z badania podmiotowego przedstawia zestawienie podstawowych danych wykrytych przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych lub na które udzielono już prawa wyłączne i należących do badanego podmiotu.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, np. odpowiednio dostosowane formaty raportów z badań czy też poszerzenie zakresu badania np. o dodatkowe badanie w Internecie.

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie badań podmiotowych za granicą za pośrednictwem sprawdzonych kancelarii zagranicznych oraz podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem takich badań na całym świecie i oferujących naszym Klientom preferencyjne stawki.

Monitoring znaków towarowych

Urząd Patentowy RP w ramach procedury zgłoszeniowej znaków towarowych nie prowadzi badania pod kątem tzw. względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, czyli głównie kolizji z wcześniejszymi identycznymi i podobnymi znakami towarowymi.

Ciężar dbałości o skuteczną ochronę już zarejestrowanego znaku towarowego, tj. zapobiegania rejestracji podobnych lub identycznych późniejszych znaków na rzecz innych podmiotów, spoczywa na Uprawnionym do znaku wcześniejszego.

Uprawniony może złożyć sprzeciw wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku późniejszego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (tzw. BUP). Niezwykle pomocnym narzędziem jest tu monitoring znaków towarowych, pozwalający na wykrycie zgłoszeń znaków potencjalnie kolizyjnych ze znakiem monitorowanym.

Oferujemy autorską usługę monitoringu znaków towarowych.

System monitoringu znaków towarowych oparty jest w części na automatycznych algorytmach wyszukujących. Autorskie oprogramowanie opracowane dla SGS umożliwia konwersję uzyskanych danych i generowanie zbiorczych raportów dostosowanych do potrzeb i wytycznych naszych Klientów.

W ramach usługi monitoringu Klient otrzymuje zwykle raz w miesiącu raport wskazujący zgłoszenia znaków towarowych wykrytych w danym miesiącu, potencjalnie kolizyjnych względem monitorowanych znaków Klienta. Raport z monitoringu zawiera dane dotyczące wykrytych znaków wraz z informacją o terminie na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Na zlecenie Klientów w raporcie może znaleźć się również wstępny komentarz co do zasadności występowania ze sprzeciwem.

Wyślij do nas
wiadomość