Wynalazki, wzory użytkowe, SPC

Wynalazki

Wynalazek to rozwiązanie techniczne, na które można uzyskać patent, gdy wykazuje ono tzw. zdolność patentową, czyli spełnia kryteria nowości i poziomu wynalazczego oraz nadaje się do stosowania przemysłowego.

Patenty są ograniczone czasowo i terytorialnie. Udzielane są przez Urzędy Patentowe w ramach różnych systemów ochrony jako:

patenty krajowe

Patenty krajowe zapewniają ochronę na terytorium poszczególnych krajów. Udzielane są przez Urzędy Patentowe danych krajów zwykle na okres do 20 lat.
W większości krajów zgłoszenia wynalazków podlegają merytorycznemu badaniu zdolności patentowej, toteż zgłaszający mogą być wzywani przez Urząd Patentowy danego kraju do złożenia stosownych wyjaśnień.

patenty udzielane w trybie PCT

W ramach Układu o współpracy patentowej (PCT) można dokonać tzw. międzynarodowego zgłoszenia patentowego, pozwalającego na ubieganie się o patenty w ponad 150 krajach. W fazie międzynarodowej zgłoszenie jest poddawane wstępnemu badaniu zdolności patentowej, a następnie, na życzenie zgłaszającego, badaniu pełnemu. Wyniki tych badań pozwalają zgłaszającemu na podjęcie decyzji, czy warto nadal ubiegać się o patent, a także czy stosowanie zgłoszonego wynalazku w praktyce nie niesie ze sobą ryzyka. Zgłaszający może podjąć decyzję o rezygnacji ze zgłoszenia lub o dalszym ubieganiu się o ochronę wynalazku poprzez tzw. wejście w fazy krajowe w wybranych przez siebie krajach. W tych fazach krajowe Urzędy Patentowe poddają wynalazek badaniu zdolności patentowej i w razie pozytywnego jego wyniku podejmują decyzję o udzieleniu patentu. Ogólnie, procedura międzynarodowa daje zgłaszającemu więcej czasu na podjęcie decyzji biznesowych niż procedura krajowa, czyli bezpośrednie zgłaszanie w poszczególnych krajach.

patenty europejskie

Zgłoszenia na patent europejski dokonuje się w celu uzyskania patentu europejskiego. Jest ono badane pod względem zdolności patentowej przez Europejski Urząd Patentowy. Po uzyskaniu patentu europejskiego można przejść do procedury tzw. walidacji w celu uzyskania ochrony na ten patent w wybranych krajach spośród 38 będących członkami Europejskiej Organizacji Patentowej, a także Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Naszym Klientom udzielamy wszechstronnych porad i konsultacji pomocnych w uzyskaniu patentów, a także świadczymy usługi:

  • badania stanu techniki dla danego rozwiązania,
  • opracowywania strategii ochrony,
  • przygotowywania opisu i dokumentacji zgłoszeń wynalazków,
  • prowadzenia sprawy przed Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem Patentowym oraz
  • dozorowania terminów na przedłużenie ochrony.

W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.

W przypadku konieczności dokonania zgłoszeń w języku obcym oferujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne.

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie techniczne, dotyczące przedmiotu o trwałej postaci lub też przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Na takie rozwiązanie można uzyskać prawo ochronne, ograniczone czasowo i terytorialnie.

Z powyższej definicji wynika, iż tylko “rozwiązania mechaniczne” o trwałej postaci stanowią wzory użytkowe, podczas gdy nie można w tej kategorii chronić sposobów, procedur, układów elektronicznych, związków chemicznych, farmaceutyków itp.

Praw ochronnych na wzory użytkowe udzielają krajowe Urzędy Patentowe, w tym Urząd Patentowy RP. Te prawa są zwykle udzielane maksymalnie na 10 lat.

Naszym Klientom oferujemy wszechstronne porady i konsultacje pomocne w uzyskaniu praw ochronnych, a także świadczymy usługi:

  • badania stanu techniki dla danego rozwiązania,
  • opracowywania strategii ochrony,
  • przygotowywania opisu i dokumentacji zgłoszeń wzorów użytkowych,
  • prowadzenia sprawy przed Urzędem Patentowym RP aż do ewentualnego udzielenia prawa ochronnego oraz
  • dozorowania terminów na przedłużenie ochrony.

Oferujemy również pomoc w dokonywaniu i uzyskiwaniu ochrony na wzory użytkowe w trybie krajowym za granicą, zapewniając profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.

SPC

Dodatkowe prawo ochronne (tzw. SPC, od Supplementary Protection Certificate) dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin to prawo wyłączne przedłużające ochronę z patentu podstawowego dla konkretnych produktów, które są tym patentem chronione.

Dodatkowe prawo ochronne przedłuża ochronę produktu leczniczego lub środka ochrony roślin maksymalnie o 5 lat. Ponadto w przypadku pediatrycznych produktów leczniczych istnieje możliwość przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego o kolejne 6 miesięcy.

Możliwość przedłużenia ochrony stanowi rekompensatę dla firm, które mają skrócony okres korzystania z wyłączności na rynku na skutek konieczności przeprowadzenia wieloletnich badań i dopełnienia procedur dopuszczenia produktów na rynek.

Mamy bardzo duże doświadczenie w uzyskiwaniu dodatkowych praw ochronnych i służymy Klientom wszechstronnymi poradami i pomocą w tym zakresie.

Małgorzata Kaczmarczyk i Grażyna Wójcik z naszego Działu Patentów są autorkami rozdziału na temat wymogów formalnych i praktyki w Polsce do drugiego wydania  “European SPCs Unravelled: A Practitioner’s Guide to Supplementary Protection Certificates in Europe”, publikacji Wolters Kluwer.

Topografie układów scalonych

Topografia układu scalonego jest rozwiązaniem polegającym na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego, gdzie co najmniej jeden element jest elementem aktywnym. Jest to więc trójwymiarowa struktura mikroelektronicznych produktów półprzewodnikowych przedstawiona w postaci serii wzajemnie powiązanych obrazów dowolnie utrwalonych lub zakodowanych.

Prawa z rejestracji topografii układu scalonego udziela się na topografię oryginalną, czyli rozwiązanie będące wynikiem pracy intelektualnej twórcy, które nie jest powszechnie znane w chwili jego powstania. Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym ją lub zawierający ją układ scalony wprowadzono do obrotu lub w którym dokonano jej zgłoszenia.

Topografię układu scalonego można zarejestrować w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP. Możliwe jest też uzyskanie ochrony takiego rozwiązania w wybranych krajach za granicą.

Naszym Klientom udzielamy wszechstronnych porad i konsultacji pomocnych w uzyskaniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego, a także świadczymy usługi przygotowania dokumentacji zgłoszenia i prowadzenia sprawy przed Urzędem Patentowym aż do ewentualnego uzyskania prawa.

Nowe odmiany roślin

Wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin można uzyskać na odmianę, jeżeli jest ona odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa, a jej nazwa spełnia odpowiednie wymogi formalne.

Na szczeblu krajowym wyłączne prawo hodowcy do odmiany przyznawane jest przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zakres terytorialny takiego prawa obejmuje terytorium Polski.

Istnieje również możliwość uzyskania wyłącznego prawa do odmiany na poziomie unijnym (CPVR), przyznawanego przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers we Francji. Zakres terytorialny takiego prawa obejmuje obszar całej Unii Europejskiej i ma ono charakter nadrzędny w stosunku do prawa krajowego.

Wyłączne prawo do odmiany roślin daje uprawnionemu hodowcy pewien zakres wyłączności na komercyjne wykorzystywanie materiału siewnego chronionej odmiany (wytwarzanie i rozmnażanie, sprzedaż, eksport, przechowywanie) i trwa 30 lat (w odniesieniu do odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka) lub 25 lat (w odniesieniu do odmian innych gatunków).

Kompleksowo wspomagamy Klientów w zakresie uzyskiwania i utrzymywania wyłącznych praw do odmian roślin.

Wyślij do nas
wiadomość