Sprawy sporne, doradztwo, opinie, umowy

Sprawy sporne i postępowanie sądowe

Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych związanych z różnymi prawami własności przemysłowej.

Świadczymy w pełnym zakresie usługi związane z reprezentowaniem Klientów m.in. w:

 1. postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), w szczególności w sprawach:
  - sprzeciwów mających na celu zapobieżenie rejestracji zgłoszonych znaków towarowych przez UP RP i EUIPO,
  - wniosków o unieważnienie udzielonych praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych itp.),
  - wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu nieużywania;
 2. postępowaniach przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Warszawie (rozpatrującym m.in. skargi na decyzje Urzędu Patentowego RP) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (rozpatrującym skargi kasacyjne od wyroków WSA);
 3. postępowaniach przed Izbami odwoławczymi przy EUIPO rozpatrującymi odwołania od decyzji tego urzędu,
 4. postępowaniach cywilnych przed sądami własności intelektualnej rozpatrującymi w szczególności
  - sprawy o ochronę praw własności intelektualnej, np. przez zakazanie ich naruszeń,
  - sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
 5. postępowaniach karnych dotyczących podrobionych towarów,
 6. postępowaniach spornych przed organami i sądami za granicą za pośrednictwem sprawdzonych i starannie dobranych pełnomocników zagranicznych,
 7. postępowaniach arbitrażowych w sprawach domen internetowych.

Na etapie przedsądowym udzielamy kompleksowych porad i konsultacji opartych na wszechstronnej analizie aspektów technicznych i prawnych danej sprawy. Taka analiza pozwala na ustalenie ewentualnych korzyści i ryzyk związanych ze sporem oraz opracowanie strategii postępowania.

Jesteśmy gorącymi zwolennikami pozasądowego rozwiązywania sporów. Dzięki starannej strukturyzacji spraw w oparciu o ich analizę przez doświadczonych rzeczników patentowych Rozwiązaliśmy pozytywnie wiele spraw spornych poprzez skuteczne negocjacje na etapie przedsądowym.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu listów ostrzegawczych wzywających naruszycieli do zaprzestania naruszeń praw wyłącznych. Z powodzeniem bronimy również Klientów, którzy zostali bezpodstawnie posądzeni o naruszenie praw wyłącznych konkurentów, w zakresie przygotowania odpowiedzi na otrzymany list ostrzegawczy i prowadzenia negocjacji z podmiotem wzywającym do zaprzestania naruszenia.

W przypadku sporów patentowych, które z reguły prowadzą do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, służymy pomocą w uzyskiwaniu opinii ekspertów w danych dziedzinach techniki, które to opinie mogą przesądzać o skutecznym i szybszym zakończeniu sporu.

Sprawy celne i karne

Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach celnych i karnych z zakresu własności intelektualnej związanych głównie ze zwalczaniem podrabianych towarów.

Przygotowujemy krajowe i unijne wnioski o podjęcie przez organy celne działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w Polsce lub Unii Europejskiej na podstawie stosownych przepisów unijnych i krajowych.

Reprezentujemy Klientów jako pokrzywdzonych i współpracujemy z władzami celnymi, policją i prokuraturą w przypadkach zatrzymań podrabianych towarów na granicach, jak i wewnątrz kraju. W szczególności uzyskujemy dla Klientów informacje o zatrzymanych towarach i próbki, a władzom przekazujemy wyniki analizy towarów przez Klienta pozwalające na odróżnienie podrabianych produktów od oryginalnych.

Składamy wnioski o ściganie karne w związku z zatrzymaniami podrabianych produktów, ewentualnie przygotowujemy powództwa cywilne. Przekazujemy Klientom informacje o przebiegu postępowania karnego i w razie potrzeby reprezentujemy ich w tym postępowaniu, jako pokrzywdzonych.

DOMENY INTERNETOWE I SPORY DOMENOWE

Domena internetowa daje techniczną wyłączność na używanie określonego adresu internetowego w Internecie i tym samym indywidualizuje w sieci firmę, przedsiębiorstwo czy markę.

W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rosnącego udziału Internetu w obrocie towarami i/albo świadczeniu usług, rola domen internetowych, jako głównego filaru funkcjonowania firmy i najważniejszych składników przedsiębiorstwa, stale wzrasta.

Oferujemy wszechstronną pomoc w uzyskaniu rejestracji i przedłużaniu ważności domen z najbardziej popularnymi rozszerzeniami pl, com, eu, com.pl, jak i wszelkich innych rodzajów domen, którymi zainteresowani są nasi klienci.

Mamy również bogate doświadczenie w sporach dotyczących domen internetowych, w tym w prowadzeniu postępowań arbitrażowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jak też procesów zawisłych przed sądami powszechnymi Z powodzeniem odzyskaliśmy dla naszych Klientów wiele domen naruszających prawa do ich wcześniejszych znaków towarowych, czy też innych praw wyłącznych.

Oferujemy pomoc w tzw. „przechwytywaniu kolizyjnych domen internetowych”, jak i w negocjacjach z abonentami spornych domen.

Mediacje i negocjacje

Mediacja to proces, w ramach którego skonfliktowane strony mogą dojść do porozumienia co do przedmiotu sporu. Prowadzony jest on w obecności wykfalifikowanego mediatora, który, pozostając bezstronnym i neutralnym wobec przedmiotu sporu, dba o zachowanie procedur rozmowy i zapewnia stronom warunki pozwalające na dojście do porozumienia.

Podstawą mediacji jest jej dobrowolność, która obowiązuje podczas całego procesu, pozwalając również na zrezygnowanie z niej na każdym etapie.

Kolejną zasadą mediacji jest jej poufność, która obowiązuje mediatora, strony konfliktu oraz osoby trzecie biorące udział w mediacji. Zgodnie z tą zasadą wszelkie informacje uzyskane podczas mediacji nie mogą być ujawnione, również przed sądem, bez zgody stron. Zachowanie poufności ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, pozwalającej stronom na otwartą rozmowę w celu osiągnięcia porozumienia.

Szczególnym rodzajem mediacji jest mediacja gospodarcza w obszarze własności intelektualnej.

Naszym Klientom rekomendujemy pozasądowe rozstrzyganie sporów i oferujemy profesjonalną pomoc zarówno własnych, jak i zewnętrznych mediatorów przygotowanych do prowadzenia spraw gospodarczych w dziedzinie IP.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub Klienta.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi zasady uczciwej konkurencji. Podejmujemy również działania mające na celu zwalczanie takich praktyk.

Doradztwo i sporządzanie opinii

W ramach usług z zakresu doradztwa i sporządzania opinii naszym Klientom oferujemy:

 • opracowywanie strategii ochrony nowych produktów i rozwiązań, obejmujące pomoc w wyborze najkorzystniejszego przedmiotowego i terytorialnego zakresu ochrony przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej oraz najodpowiedniejszego trybu ubiegania się o ochronę w Polsce i za granicą,
 • kompleksowe porady i opinie prawne dotyczące wszelkich rodzajów sporów dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej i praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • kompleksowe opinie eksperckie dotyczące zakresu ochrony z patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych na wzory użytkowe, rejestracji wzorów przemysłowych itp.
 • kompleksowe opinie i porady dotyczące wykonywania praw własności intelektualnej, a zwłaszcza całościowe strategie ochrony praw do marki i jej renomy, kształtu/wyglądu opakowań produktów itp.,
 • opinie dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa - know-how,
 • opinie dotyczące wynalazków pracowniczych,
 • analizy portfeli praw własności przemysłowej i intelektualnej.
Sporządzanie i weryfikacja umów

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w opracowywaniu i analizie tekstów umów dotyczących transferów praw, umów licencyjnych, ugód, porozumień o współistnieniu praw itp., a także wszelkich dokumentów dotyczących praw własności intelektualnej, także w wersji dwujęzycznej lub w językach obcych.

Oferujemy także usługi weryfikacji tekstów umów i innych dokumentów, zarówno pod względem poprawności terminologii technicznej, jak i poprawności terminologii prawnej.

Wyślij do nas
wiadomość