Dozorowanie terminów i opłaty okresowe

Zdobycie prawa wyłącznego to sukces przede wszystkim jego właściciela, ale także i rzecznika patentowego, który wspierał proces uzyskiwania tego prawa. Jednakże równie ważne jak staranne przygotowanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, jest przestrzeganie urzędowych terminów odnawiania praw udzielonych przez Urząd Patentowy RP, aby pozostały one w mocy.

Patent na wynalazek jest udzielany na 20 lat, licząc od daty zgłoszenia, ale po jego uzyskaniu należy wnieść odpowiednie opłaty urzędowe, za ochronę i publikację opisu patentowego, a następnie co rok odnawiać jego ważność.

Ważność prawa ochronnego na wzór użytkowy trwa 10 lat, licząc od daty zgłoszenia, przy czym opłaty za utrzymanie ochrony w mocy, po uiszczeniu opłat wskazanych przez Urząd Patentowy RP po udzieleniu tego prawa (zwykle za pierwszy okres ochrony, obejmujący 1., 2. i 3. rok), wnosi się za kolejne okresy ochrony, to jest drugi (4. i 5. rok), trzeci (6., 7. i 8. rok) i czwarty (9. i 10. rok).

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa 25 lat, licząc od daty zgłoszenia, ale co 5 lat trzeba wnosić opłaty za kolejne okresy ochrony.

Prawo ochronne na znaki towarowe jest nieograniczone czasowo, ale pod warunkiem wnoszenia opłaty za jego odnowienie co 10 lat, licząc od daty zgłoszenia.

Świadczymy usługi profesjonalnego monitorowania urzędowych terminów wnoszenia opłat za okresy ochrony, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także świadczy usługi wnoszenia tych opłat.