Sprawy sporne i postępowanie sądowe

Mamy bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych związanych z różnymi prawami własności przemysłowej.

Świadczymy w pełnym zakresie usługi związane z reprezentowaniem Klientów m.in. w:

 1. postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), w szczególności w sprawach:
  – sprzeciwów mających na celu zapobieżenie rejestracji zgłoszonych znaków towarowych przez UP RP i EUIPO,
  – wniosków o unieważnienie udzielonych praw wyłącznych (patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych itp.),
  – wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu nieużywania;
 2. postępowaniach przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Warszawie (rozpatrującym m.in. skargi na decyzje Urzędu Patentowego RP) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (rozpatrującym skargi kasacyjne od wyroków WSA);
 3. postępowaniach przed Izbami odwoławczymi przy EUIPO rozpatrującymi odwołania od decyzji tego urzędu,
 4. postępowaniach cywilnych przed sądami własności intelektualnej rozpatrującymi w szczególności
  – sprawy o ochronę praw własności intelektualnej, np. przez zakazanie ich naruszeń,
  – sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
 5. postępowaniach karnych dotyczących podrobionych towarów,
 6. postępowaniach spornych przed organami i sądami za granicą za pośrednictwem sprawdzonych i starannie dobranych pełnomocników zagranicznych,
 7. postępowaniach arbitrażowych w sprawach domen internetowych.

Na etapie przedsądowym udzielamy kompleksowych porad i konsultacji opartych na wszechstronnej analizie aspektów technicznych i prawnych danej sprawy. Taka analiza pozwala na ustalenie ewentualnych korzyści i ryzyk związanych ze sporem oraz opracowanie strategii postępowania.

Jesteśmy gorącymi zwolennikami pozasądowego rozwiązywania sporów. Dzięki starannej strukturyzacji spraw w oparciu o ich analizę przez doświadczonych rzeczników patentowych Rozwiązaliśmy pozytywnie wiele spraw spornych poprzez skuteczne negocjacje na etapie przedsądowym.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu listów ostrzegawczych wzywających naruszycieli do zaprzestania naruszeń praw wyłącznych. Z powodzeniem bronimy również Klientów, którzy zostali bezpodstawnie posądzeni o naruszenie praw wyłącznych konkurentów, w zakresie przygotowania odpowiedzi na otrzymany list ostrzegawczy i prowadzenia negocjacji z podmiotem wzywającym do zaprzestania naruszenia.

W przypadku sporów patentowych, które z reguły prowadzą do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, służymy pomocą w uzyskiwaniu opinii ekspertów w danych dziedzinach techniki, które to opinie mogą przesądzać o skutecznym i szybszym zakończeniu sporu.