Znaki towarowe

Znak towarowy to oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów/usług jednego przedsiębiorcy od towarów/usług innych przedsiębiorców. Znak towarowy pełni zasadniczo trzy funkcje: oznaczenia pochodzenia, gwarancyjną i reklamową. Funkcje te są nie do przecenienia w warunkach konkurencji rynkowej we współczesnym świecie i stanowią cenny składnik majątku przedsiębiorstw.

Znakiem towarowym mogą być m.in. wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, oznaczenie słowno-graficzne, a także dźwięk, hologram lub znak multimedialny (np. film reklamowy).

Dla każdego znaku towarowego sporządza się wykaz towarów i/albo usług, dla oznaczania których jest on przeznaczony.

Przed podjęciem decyzji o używaniu lub zgłoszeniu znaku towarowego rekomendujemy przeprowadzenie profesjonalnego badania tego znaku.

Badanie takie pozwala ustalić, czy istnieją wcześniejsze znaki towarowe, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu i przeszkodę dla uzyskania prawa ochronnego, czy też przeszkodę do używania danego oznaczenia na rynku.

Prawa ochronne na znak towarowy, jako prawa wyłączne ograniczone terytorialnie, można uzyskać w ramach trzech trybów.

Tryb krajowy

Zgłoszenia znaku towarowego w trybie krajowym dokonuje się w celu uzyskania ochrony w Polsce. Postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP prowadzące do uzyskania prawa ochronnego jest względnie szybkie i trwa około 6 miesięcy.

W Polsce obowiązuje tzw. system sprzeciwowy udzielania praw ochronnych na znaki towarowe. Urząd Patentowy RP nie prowadzi badania nowych zgłoszeń znaków towarowych pod kątem tzw. względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, czyli głównie kolizji z wcześniejszymi identycznymi i podobnymi znakami towarowymi. Natomiast uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego, a także osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego mogą złożyć sprzeciwy wobec udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu tego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (tzw. BUP). Z tego właśnie względu przy wyborze znaku towarowego wysoce zalecane jest przeprowadzenie profesjonalnego badania znaków towarowych dla wyszukania znaków potencjalnie kolizyjnych.

Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na 10 lat i może być ono dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Możliwe jest także ubieganie się o prawo ochronne na znak towarowy w krajowych urzędach patentowych innych państw.

Tryb międzynarodowy

Tryb międzynarodowy uzyskiwania rejestracji znaków towarowych jest dostępny dzięki przystąpieniu Polski do Porozumienia madryckiego i Protokołu madryckiego.

W trybie międzynarodowym na podstawie jednego zgłoszenia można uzyskać ochronę w ponad 120 krajach. Zgłoszenia międzynarodowego dokonuje się w oparciu o tzw. zgłoszenie lub rejestrację bazową z kraju pochodzenia, a zatem ochronie w trybie międzynarodowym podlega znak identyczny jak ten zgłoszony pierwotnie, z takim samym wykazem towarów i usług.

O rejestrację międzynarodową znaków towarowych ubiega się poprzez zgłoszenie znaku towarowego w języku angielskim lub francuskim do Biura Międzynarodowego Międzynarodowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO) za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP jako urzędu patentowego kraju pochodzenia, wskazując wybrane kraje, w których ochrona ma obowiązywać.

Urzędy patentowe w wybranych krajach, niezależnie od siebie, podejmują decyzje o uznaniu lub nieuznaniu międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.

Ochrona znaku towarowego w trybie międzynarodowym trwa 10 lat i prawo to może być dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Tryb unijny

Tryb unijny pozwala na podstawie jednego zgłoszenia uzyskać ochronę na znak towarowy na terytorium wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Ochrona znaku towarowego w trybie unijnym trwa 10 lat i prawo to może być dowolną liczbę razy przedłużane na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.

Służymy wszechstronną pomocą w wyborze najkorzystniejszego trybu ochrony. Świadczymy usługi sporządzania wykazów towarów i usług, przygotowania odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenia spraw na etapie postępowania zgłoszeniowego i dokonywania stosownych opłat za przedłużenie ochrony.

Oferujemy także wszechstronne usługi w zakresie badania dostępności znaków towarowych.

Rzecznicy patentowi z naszej kancelarii mogą reprezentować Klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym RP, ale także przed EUIPO. W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.