Mediacje i negocjacje

Mediacja to proces, w ramach którego skonfliktowane strony mogą dojść do porozumienia co do przedmiotu sporu. Prowadzony jest on w obecności wykfalifikowanego mediatora, który, pozostając bezstronnym i neutralnym wobec przedmiotu sporu, dba o zachowanie procedur rozmowy i zapewnia stronom warunki pozwalające na dojście do porozumienia.

Podstawą mediacji jest jej dobrowolność, która obowiązuje podczas całego procesu, pozwalając również na zrezygnowanie z niej na każdym etapie.

Kolejną zasadą mediacji jest jej poufność, która obowiązuje mediatora, strony konfliktu oraz osoby trzecie biorące udział w mediacji. Zgodnie z tą zasadą wszelkie informacje uzyskane podczas mediacji nie mogą być ujawnione, również przed sądem, bez zgody stron. Zachowanie poufności ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, pozwalającej stronom na otwartą rozmowę w celu osiągnięcia porozumienia.

Szczególnym rodzajem mediacji jest mediacja gospodarcza w obszarze własności intelektualnej.

Naszym Klientom rekomendujemy pozasądowe rozstrzyganie sporów i oferujemy profesjonalną pomoc zarówno własnych, jak i zewnętrznych mediatorów przygotowanych do prowadzenia spraw gospodarczych w dziedzinie IP.