Monitoring znaków towarowych

Urząd Patentowy RP w ramach procedury zgłoszeniowej znaków towarowych nie prowadzi badania pod kątem tzw. względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, czyli głównie kolizji z wcześniejszymi identycznymi i podobnymi znakami towarowymi.

Ciężar dbałości o skuteczną ochronę już zarejestrowanego znaku towarowego, tj. zapobiegania rejestracji podobnych lub identycznych późniejszych znaków na rzecz innych podmiotów, spoczywa na Uprawnionym do znaku wcześniejszego.

Uprawniony może złożyć sprzeciw wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku późniejszego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (tzw. BUP). Niezwykle pomocnym narzędziem jest tu monitoring znaków towarowych, pozwalający na wykrycie zgłoszeń znaków potencjalnie kolizyjnych ze znakiem monitorowanym.

Oferujemy autorską usługę monitoringu znaków towarowych.

System monitoringu znaków towarowych oparty jest w części na automatycznych algorytmach wyszukujących. Autorskie oprogramowanie opracowane dla SGS umożliwia konwersję uzyskanych danych i generowanie zbiorczych raportów dostosowanych do potrzeb i wytycznych naszych Klientów.

W ramach usługi monitoringu Klient otrzymuje zwykle raz w miesiącu raport wskazujący zgłoszenia znaków towarowych wykrytych w danym miesiącu, potencjalnie kolizyjnych względem monitorowanych znaków Klienta. Raport z monitoringu zawiera dane dotyczące wykrytych znaków wraz z informacją o terminie na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Na zlecenie Klientów w raporcie może znaleźć się również wstępny komentarz co do zasadności występowania ze sprzeciwem.